Διαδικασία τήρησης αρχείων

68. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να τηρούν αρχεία και να φυλάσσουν για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη·

(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όλων των επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων για την καταχώρηση των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία· και

(γ) τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με τους οποίους διατηρείται επιχειρηματική σχέση.

(2) Η περίοδος των πέντε ετών υπολογίζεται μετά την εκτέλεση των συναλλαγών ή την περάτωση της επιχειρηματικής σχέσης.

(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τίθενται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση της Μονάδας και των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων που τους αναθέτει ο παρών Νόμος.