Δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τήρησης αρχείου σε επίπεδο ομίλου

68Α.-(1) Υπόχρεη οντότητα που ανήκει σε όμιλο εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την προστασία των δεδομένων, καθώς και των πολιτικών και των διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του ομίλου, για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(2) Υπόχρεη οντότητα βεβαιώνεται ότι οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πολιτικές και διαδικασίες εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε επίπεδο υποκαταστημάτων και θυγατρικών, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει κατά πλειοψηφία, που βρίσκονται σε κράτος μέλος και τρίτη χώρα.

(3) Υπόχρεη οντότητα που λειτουργεί εγκαταστάσεις σε άλλο κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άλλου κράτους μέλους  οι οποίες έχουν μεταφερθεί  στην εθνική του νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία της Ε.Ε..

(4) Σε περίπτωση που υπόχρεη οντότητα διαθέτει υποκαταστήματα ή θυγατρικές, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει κατά πλειοψηφία, και τα οποία βρίσκονται σε τρίτη χώρα, όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι λιγότερο αυστηρές από τις προβλεπόμενες στο παρόντα Νόμο και στις εκάστοτε Οδηγίες και Εγκυκλίους που εκδίδονται από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, τα εν λόγω υποκαταστήματά τους και οι θυγατρικές τους εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο και στις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων, στον βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία της τρίτης χώρας στην οποία βρίσκονται.

(5) Σε περίπτωση που η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των προβλεπόμενων στα εδάφια (1) και (2) πολιτικών και διαδικασιών, η υπόχρεη οντότητα που διατηρεί  υποκαταστήματα  και θυγατρικές, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει κατά πλειοψηφία, στην εν λόγω τρίτη χώρα οφείλει -

(α) Να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον κίνδυνο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

(β) να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια Εποπτική Αρχή.