Δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τήρησης αρχείου για χώρες εκτός του ΕΟΧ

68Α.-(1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εφαρμόζουν στα καταστήματα και τις θυγατρικές τους εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ, μέτρα και διαδικασίες για την άσκηση δέουσας επιμέλειας, τον προσδιορισμό ταυτότητας πελατών και  την  τήρηση αρχείων, ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές σε σχέση με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες:

Νοείται ότι, σε  περίπτωση που τα μέτρα και οι διαδικασίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών της τρίτης χώρας διαφέρουν από  αυτά που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στις οδηγίες της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής στη Δημοκρατία, τότε το κατάστημα και/ή θυγατρική εταιρεία που εδρεύει στην τρίτη χώρα, εφαρμόζει τις αυστηρότερες απαιτήσεις εκ των δύο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων όπως προβλέπεται πιο πάνω, το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και διατηρεί κατάστημα ή/και θυγατρική εταιρεία στην  τρίτη χώρα, οφείλει-

(i) να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια Εποπτική Αρχή, και

(ii) να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(2) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κοινοποιούν στα καταστήματα και τις θυγατρικές τους εταιρείες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σύμφωνα με το άρθρο 58 για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.