Εξαίρεση από την απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών

49. (1) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 48 απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών δεν εμποδίζει τη γνωστοποίηση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που βρίσκονται σε κράτη μέλη, υπό τον όρο να ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή μεταξύ των εν λόγω οντοτήτων και των υποκαταστημάτων τους και των θυγατρικών που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν κατά πλειοψηφία, εφόσον τα εν λόγω υποκαταστήματα και οι εν λόγω θυγατρικές συμμορφώνονται πλήρως προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ισχύουν σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68Α, και εφόσον οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες ομίλου πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Οδηγία της Ε.Ε.:

Νοείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με υπόνοιες ότι τα κεφάλαια αποτελούν προϊόντα παράνομων δραστηριοτήτων ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που αναφέρονται στη Μονάδα αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής εντός του ομίλου, εκτός εάν η Μονάδα υποδείξει διαφορετικά.

(2) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 48 απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών δεν εμποδίζει τη γνωστοποίηση μεταξύ προσώπων που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών, φορολογικών συμβούλων και ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών ή οντοτήτων από τρίτες χώρες που επιβάλλουν απαιτήσεις ισοδύναμες με εκείνες της Οδηγίας της Ε.Ε., τα οποία ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, υπό οποιαδήποτε μορφή ενασχόλησης ή συνεργασίας, εντός του ίδιου νομικού προσώπου ή της ευρύτερης δομής στην οποία υπάγεται το νομικό πρόσωπο και η οποία διαθέτει κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς, διοίκηση ή έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις.

(3) Σε περιπτώσεις που αφορούν τον ίδιο πελάτη και την ίδια συναλλαγή, στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στα εδάφια (1) και (2) υπόχρεες οντότητες, η προβλεπόμενη στο άρθρο 48 απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών δεν εμποδίζει τη γνωστοποίηση μεταξύ των σχετικών υπόχρεων οντοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναμες με εκείνες της Οδηγίας της Ε.Ε., και ότι ανήκουν στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο και υπόκεινται σε υποχρεώσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(4) Γνωστοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) δεν λογίζεται ως παραβίαση οποιουδήποτε συμβατικού ή άλλου νομικού περιορισμού στην αποκάλυψη πληροφοριών.

(5) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 48 απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών δεν εφαρμόζεται σε σχέση με γνωστοποίηση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, ή γνωστοποίηση για σκοπούς επιβολής του νόμου.