Εξαίρεση από την απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών

49. (1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου, πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, δύνανται να γνωστοποιούν σε άλλα πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και που βρίσκονται σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες οι οποίες σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε., πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν στη Μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου ή ότι η Μονάδα διεξάγει ή πιθανόν να διεξάγει έρευνα για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, “όμιλος” σημαίνει τον όμιλο επιχειρήσεων ο οποίος αποτελείται από μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές επιχειρήσεις καθώς και οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, 20% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Οι όροι μητρική επιχείρηση και θυγατρική επιχείρηση έχουν την έννοια που τους αποδίδουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 48, πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και ανεξάρτητων νομικών δύνανται να γνωστοποιούν σε άλλα πρόσωπα τα οποία ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του ίδιου νομικού προσώπου ή δικτύου που λειτουργεί σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες οι οποίες σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε., πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν στη Μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου ή ότι η Μονάδα διεξάγει ή πιθανόν να διεξάγει έρευνα για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως “δίκτυο” νοείται η ευρύτερη δομή στην οποία υπάγεται το πρόσωπο και η οποία διαθέτει κοινή ιδιοκτησία, διεύθυνση ή σύστημα συμμόρφωσης.

(3) Πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο πελάτη και την ίδια συναλλαγή στην οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες οι οποίες σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε. και ότι τα πρόσωπα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες ανήκουν στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο. Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

(4) Η γνωστοποίηση και η ανταλλαγή πληροφοριών που γίνεται σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3) πιο πάνω δεν λογίζεται ως παραβίαση οποιουδήποτε συμβατικού ή άλλου νομικού περιορισμού στην αποκάλυψη πληροφοριών.

(5) Η γνωστοποίηση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές από πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές και άλλες δραστηριότητες ότι πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί στη Μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου ή ότι η Μονάδα διεξάγει ή πιθανό να διεξάγει έρευνα για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, δεν συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε συμβατικού ή άλλου νομικού περιορισμού στην αποκάλυψη πληροφοριών.