Αδικήματα σε σχέση με αποκάλυψη πληροφοριών

48. (1) Υπόχρεη οντότητα, διευθυντής ή υπάλληλος αυτής δεν γνωστοποιεί στον οικείο πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν, διαβιβάζονται ή θα διαβιβαστούν πληροφορίες σχετικά με ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 ή ότι διεξάγεται ή δυνατό να διεξαχθεί ανάλυση τέτοιων πληροφοριών ή ύποπτων συναλλαγών, όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(2) Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε αποκάλυψη η οποία δυνατό να παρεμποδίσει ή να επηρεάσει δυσμενώς ανακρίσεις και έρευνες που διεξάγονται σχετικά με τη διακρίβωση εσόδων ή με τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων, ενώ γνωρίζει ή έχει υποψίες ότι διεξάγονται οι εν λόγω ανακρίσεις και έρευνες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα ελεγκτή ή εξωτερικού λογιστή ή ανεξάρτητου επαγγελματία νομικού επιχειρεί να αποτρέψει πελάτη από το να εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα, αυτό δεν λογίζεται ως αποκάλυψη πληροφοριών κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.