Αδικήματα σε σχέση με αποκάλυψη πληροφοριών

48. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει ότι έχουν διαβιβαστεί στη Μονάδα πληροφορίες ή άλλα σχετικά στοιχεία σε σχέση με γνώση ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψη δυνάμενη να παρεμποδίσει ή να επηρεάσει δυσμενώς ανακρίσεις και έρευνες που διεξάγονται σχετικά με τη διακρίβωση εσόδων ή με τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων ενώ γνώριζε ή είχε υποψίες ότι διεξάγονται οι πιο πάνω ανακρίσεις και έρευνες, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο  το οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα ελεγκτή ή εξωτερικού λογιστή ή επαγγελματία νομικού, επιχειρεί να αποτρέψει πελάτη από το να εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα, αυτό δε λογίζεται ως αποκάλυψη πληροφοριών κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.