Προστασία προσώπου που υποβάλλει Εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές

69Β.-(1) Πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων  της υπόχρεης οντότητας, το οποίο υποβάλλει εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69,  τυγχάνει νομικής προστασίας  από οποιαδήποτε έκθεσή του σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, και ειδικότερα από δυσμενείς ενέργειες ή διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.

(2) Πρόσωπο, το οποίο εκτίθεται σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, και ειδικότερα σε δυσμενείς ενέργειες ή διακρίσεις στον εργασιακό χώρο λόγω του ότι υπέβαλε εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69,  δύναται να προβεί σε καταγγελία με τρόπο ασφαλή στην αντίστοιχη Εποπτική Αρχή και, χωρίς επηρεασμό του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τη Μονάδα, έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής θεραπείας για την προάσπιση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.