Καλή τη πίστει γνωστοποίηση δεν αποτελεί παράβαση απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών

69Α. Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση πληροφοριών από υπόχρεη οντότητα ή από υπάλληλο ή από διευθυντή τέτοιας υπόχρεης οντότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης γνωστοποίησης πληροφοριών, ούτε συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για την υπόχρεη οντότητα ή τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της, ακόμη κι αν οι περιστάσεις δεν τους επέτρεπαν να γνωρίζουν ακριβώς ποια ήταν η βασική παράνομη δραστηριότητα και ανεξάρτητα από το εάν πράγματι διαπράχθηκε παράνομη δραστηριότητα.