Προστασία προσώπου που υποβάλλει εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές

69Β. Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69, τυγχάνει προστασίας από οποιαδήποτε απειλή ή εχθρική ενέργεια ή από οποιαδήποτε έκθεσή του σε απειλές ή εχθρικές ενέργειες και ειδικότερα από δυσμενείς ενέργειες ή διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.