Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας

62. (1) Η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια μεμονωμένης συναλλαγής.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) μπορεί να ολοκληρωθεί η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται για να μη διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και εφόσον ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι μικρός. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω διαδικασίες περατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική επαφή και προτού διεξαχθούν οποιεσδήποτε συναλλαγές.

(3) Κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (1) και (2) όσον αφορά τις δραστηριότητες ασφαλειών ζωής, η εξακρίβωση της ταυτότητας του δικαιούχου του ασφαλιστηρίου δύναται να γίνεται μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή, η εξακρίβωση πραγματοποιείται το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωμής ή, το αργότερο, όταν ο δικαιούχος σκοπεύει να ασκήσει δικαιώματα που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

(4) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τα στοιχεία των παραγράφων α) έως γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61, τότε δεν δύναται να εκτελέσει συναλλαγή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, να συνάψει την επιχειρηματική σχέση ή να εκτελέσει τη μεμονωμένη συναλλαγή ή θα πρέπει να τερματίσει την επιχειρηματική σχέση και ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον ενδείκνυται, υπό τις περιστάσεις να υποβάλει έκθεση στη Μονάδα σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 69 του παρόντος Νόμου.

(5) Ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί, ελεγκτές και εξωτερικοί λογιστές, δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του εδαφίου (4), όταν αυτοί ενεργούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της νομικής κατάστασης των πελατών τους ή υπερασπίζονται ή εκπροσωπούν τους πελάτες τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλής σχετικά με έγερση ή μη αγωγής.

(6) Οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο σε νέους πελάτες, αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου εμπλοκής τους σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.