Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας

62. (1) Ο έλεγχος της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια συναλλαγής.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου δυνατό να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της σύναψης επιχειρηματικών σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται για να μη διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και εφόσον ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι μικρός:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου περατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική επαφή.

(2Α) [Διαγράφηκε].

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι δυνατό το άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που επιτρέπουν τις συναλλαγές κινητών αξιών, νοουμένου ότι υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται από τον πελάτη ή για λογαριασμό του, προτού εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας ως προς τον πελάτη που ορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 61.

(4) Όταν υπόχρεη οντότητα δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη της, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου  61, δεν πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, δεν συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή δεν πραγματοποιεί τη συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζει την εν λόγω επιχειρηματική σχέση και εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής αναφοράς για ύποπτη συναλλαγή σε σχέση με τον πελάτη στη Μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69.

(5) Ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί, ελεγκτές, φορολογικοί σύμβουλοι και εξωτερικοί λογιστές, δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του εδαφίου (4), όταν αυτοί ενεργούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της νομικής κατάστασης των πελατών τους ή υπερασπίζονται ή εκπροσωπούν τους πελάτες τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή σχετικά με αυτή, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλής σχετικά με την έναρξη ή την αποφυγή έναρξης τέτοιας διαδικασίας.

(5Α) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όσον αφορά το εδάφιο (4) του άρθρου 61, η επαλήθευση της ταυτότητας των δικαιούχων πραγματοποιείται το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωμής  του προϊόντος του ασφαλιστήριου συμβολαίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εκχώρησης σε τρίτον, εν όλω ή εν μέρει, της ασφάλειας ζωής ή άλλης ασφάλειας με επενδυτικό σκοπό, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που έχουν γνώση της εκχώρησης ταυτοποιούν τον πραγματικό δικαιούχο κατά τον χρόνο της εκχώρησης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τη νομική διευθέτηση που λαμβάνει για ίδιο όφελος την αξία του εκχωρούμενου ασφαλιστήριου συμβολαίου.

(6) Οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο σε νέους πελάτες, αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου εμπλοκής τους σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων, και όταν μεταβάλλονται οι σχετικές περιστάσεις του πελάτη.