Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία

61Ε.-(1)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει και τηρεί Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί το Μητρώο στον διαδικτυακό της τόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τον τρόπο λειτουργίας, τήρησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου.

(2) Στο Μητρώο εγγράφονται-

(α) ΠΥΚΣ που παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν,

(β) ΠΥΚΣ που παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, εκτός των προσώπων που παρέχουν ή ασκούν στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για εγγραφή στο Μητρώο, ΠΥΚΣ υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Πρόσωπο, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο δύναται να παρέχει ή ασκεί στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, εφόσον είναι σε ισχύ η εγγραφή του σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να-

(α) εγκρίνει ή απορρίπτει αίτηση εγγραφής με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Οδηγία της,

(β) διαγράφει εγγεγραμμένους ΠΥΚΣ από το Μητρώο ή αναστέλλει την εγγραφή τους, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Οδηγία, και

(γ) τροποποιεί εγγραφή ΠΥΚΣ, κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε Οδηγία.

(6)(α) ΠΥΚΣ συμμορφώνεται διαρκώς με τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο και γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ουσιαστική μεταβολή αυτών.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να καθορίσει τις προϋποθέσεις εγγραφής η μεταβολή των οποίων θεωρείται ουσιαστική μεταβολή και τις ουσιαστικές αλλαγές που δύνανται να τύχουν της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(7)(α) ΠΥΚΣ υιοθετεί και εφαρμόζει οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει κάθε ΠΥΚΣ.

(8)(α) ΠΥΚΣ καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλη ή/και συνδρομές για την εγγραφή και ανανέωση της εγγραφής του στο Μητρώο, καθώς και για την υποβολή και εξέταση αιτημάτων, αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή/και κοινοποιήσεων.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να καθορίζει το ύψος των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) τελών ή/και συνδρομών.

(γ) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) λογίζονται έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους ως αστικό χρέος.

(9)(α) Πρόσωπο, το οποίο κατέχει διοικητική θέση σε ΠΥΚΣ οφείλει κατά πάντα χρόνο να είναι ικανό και έντιμο, ως αυτό εξειδικεύεται σε Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ΠΥΚΣ στον οποίο κατέχει διοικητική θέση με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  αξιολογεί την ικανότητα και την εντιμότητα των προσώπων που κατέχουν διοικητική θέση σε ΠΥΚΣ, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζει με Οδηγία της.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τις υποχρεώσεις των προσώπων που κατέχουν διοικητική θέση σε ΠΥΚΣ, με τις οποίες οφείλουν κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνονται.

(δ) ΠΥΚΣ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση σε αυτόν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου και τις πρόνοιες Οδηγίας, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ).

(10)(α) Δικαιούχος σε ΠΥΚΣ οφείλει κατά πάντα χρόνο να είναι ικανό και έντιμο πρόσωπο, ως αυτό εξειδικεύεται σε Οδηγία  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την ικανότητα και την εντιμότητα των προσώπων που είναι δικαιούχοι σε ΠΥΚΣ, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζει με Οδηγία της.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της, τις υποχρεώσεις των προσώπων που είναι δικαιούχοι σε ΠΥΚΣ με τις οποίες οφείλουν κατά πάντα χρόνο να συμμορφώνονται.

(δ) ΠΥΚΣ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι σε αυτόν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου και τις πρόνοιες Οδηγίας, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ).

(11)(α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση Οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει Οδηγία με την οποία ρυθμίζεται, καθορίζεται ή/και εξειδικεύεται οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι δεκτικό ρύθμισης, καθορισμού ή/και εξειδίκευσης σχετικά με το παρόν άρθρο.

(β) Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται και παράβαση των προνοιών τους συνιστά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δυνάμει των διατάξεων του οποίου αυτή εκδόθηκε.

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου “Μητρώο” σημαίνει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών που Αφορούν  Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία.