Πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία

61ΣΤ. Εκτός από τη Μονάδα η οποία έχει τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 55, η Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων, κατά τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση κατά πόσον συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη περιουσία, μεταξύ άλλων, μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων.