Οπλοφορία

18. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, απαγορεύεται η έκδοση άδειας για κατοχή, χρήση, απόκτηση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών ή επιθετικού όπλου ή πυροβόλου όπλου σε-

(α) ιδιώτη φύλακα ή φύλακα ή σε μέλος του προσωπικού ή

(β) πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή, αν το πρόσωπο αυτό είναι συνεταιρισμός ή εταιρεία, σε εταίρους του συνεταιρισμού ή σε διοικητικούς σύμβουλους και διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, της πιο πάνω απαγόρευσης εξαιρείται η κατοχή, χρήση, απόκτηση ή μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ δυνάμει του περί Απόκτησης Κατοχής, Μεταφοράς και Εισαγωγής Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων και για Συναφή Θέματα Νόμου.