Οπλοφορία

18.- (1) Απαγορεύεται σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα η κατοχή ή η χρήση ή η απόκτηση ή η μεταφορά πιστολιού ή περιστρόφου ή εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, χωρίς την άδεια που χορηγείται δυνάμει του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου και του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

(2) Απαγορεύεται σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα η κατοχή ή η μεταφορά επιθετικού όπλου χωρίς την έγκριση του Αρχηγού.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχηγός δύναται να εκδώσει άδεια για κατοχή ή μεταφορά πιστολιού ή περιστρόφου ή εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, όταν στα καθήκοντα του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα περιλαμβάνεται:

(α) η φύλαξη δημόσιων κτιρίων, τραπεζών, μουσείων, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων˙

(β) η φρούρηση προσωπικοτήτων ή προσώπων που, κατά τη γνώμη και ύστερα από άδεια του Αρχηγού, χρήζουν προστασίας˙

(γ) η συνοδεία οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφοράς χρημάτων ή αντικειμένων μεγάλης αξίας.

(4) Η άδεια οπλοφορίας που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα καθήκοντα του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα που αναφέρονται σ’ αυτό και για τα οποία εκδόθηκε η άδεια αυτή.

(5) Η χρήση του όπλου σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, εκτός μόνο κάτω από συνθήκες αυτοάμυνας, λόγω της χρήσης πυροβόλων όπλων από άλλους.