Εποπτεία και έλεγχος

17. (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οι φύλακες που εργοδοτούνται σ’ αυτά, καθώς και οι ιδιώτες φύλακες, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους υπόκεινται στην εποπτεία και έλεγχο οποιουδήποτε Λοχία ή αξιωματικού της Αστυνομίας, υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του και, σε περίπτωση ανάγκης, παρέχουν τη συνδρομή τους σ’ αυτόν, εφόσον τους ζητηθεί.

(2) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφονται οι δραστηριότητες του γραφείου, περιλαμβανομένων των περιστατικών για τα οποία έγινε παρέμβαση  και,  αν το ζητήσει ο Αρχηγός, τουςελεγμένους λογαριασμούς του:

Νοείται ότι ο Αρχηγός  χειρίζεται τις ετήσιες εκθέσεις των ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με τη δέουσα εμπιστευτικότητα.