Εποπτεία και έλεγχος

17. Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οι φύλακες που εργοδοτούνται σ’ αυτά, καθώς και οι ιδιώτες φύλακες, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους υπόκεινται στην εποπτεία και έλεγχο του Αστυνομικού Διευθυντή της Επαρχίας εντός της οποίας τις ασκούν, υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του και, σε περίπτωση ανάγκης, παρέχουν τη συνδρομή τους σ’ αυτόν, εφόσον τους ζητηθεί.