Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στην Αστυνομία

18Α.(1) Σε περίπτωση που κατά τη δυνάμει του παρόντος Νόμου παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ασφάλειας περιέλθουν σε γνώση-

(α) ιδιώτη φύλακα, φύλακα, μέλους του προσωπικού,

(β) προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή, αν το πρόσωπο αυτό είναι συνεταιρισμός ή εταιρεία, σε γνώση εταίρων του συνεταιρισμού ή διοικητικών συμβούλων, διευθυντών, γραμματέα ή μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση,

πληροφορίες που σχετίζονται με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, τα πιο πάνω πρόσωπα οφείλουν, όταν τους ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας, να παράσχουν κάθε τέτοια πληροφορία.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο δενσυμμορφώνεται με τη δυνάμει του εδαφίου (1) υποχρέωση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.