Ποικίλες υποχρεώσεις ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας,φυλάκων και ιδιωτών φυλάκων

19. (1) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποχρεούται να:

(α) περιλαμβάνει στην ονομασία του τη φράση "ιδιωτική υπηρεσία ασφάλειας" και στα έγγραφά του τον αριθμό άδειας λειτουργίας του˙

(β) μη χρησιμοποιεί στην ονομασία, στον τίτλο, στα έγγραφα και στις διαφημίσεις γενικά, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, λέξεις ή φράσεις ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύουν δημόσια αρχή και ιδιαίτερα την Αστυνομία, το Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά˙

(γ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται στα οχήματα του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή των φυλάκων σήματα ή χρωματισμοί, που καθιστούν την εξωτερική τους εμφάνιση όμοια ή παρεμφερή με εκείνη των οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται από την Αστυνομία, το Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά˙

(δ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται στα οχήματα του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή των φυλάκων συσκευές ηχητικές ή φωτεινής προειδοποίησης·

(ε) μεριμνά ώστε οι φύλακες να μη χρησιμοποιούν ρόπαλα, εκτός από αυτά που έτυχαν της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού και τα οποία δεν πρέπει να είναι ηλεκτροφόρα, ούτε να εκπέμπουν οποιαδήποτε στερεά, υγρά ή αέρια˙

(στ) μεριμνά ώστε να μη θίγονται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών, και γενικά να τυγχάνουν σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες και τα προσωπικά δεδομένα˙

(ζ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται μέσα και μέθοδοι δυνάμενες να προκαλέσουν ζημιά, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους, ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση ελεύθερα κινούμενων σκύλων επιτρέπεται μόνο στο εσωτερικό των φυλασσόμενων κτιρίων ή σε περίκλειστους χώρους, νοουμένου ότι δίνεται επαρκής προειδοποίηση με την τοποθέτηση σε περίοπτα σημεία προειδοποιητικών πινακίδων˙

(η) χρησιμοποιεί για την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων όχημα με ειδική θωράκιση έναντι επιθέσεως με τη χρήση όπλων και πυρομαχικών, και εφοδιάζει τους φύλακες στους οποίους ανατίθεται η δραστηριότητα αυτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο και προστατευτικό κράνος˙

(θ) διατηρεί, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών με φύλακες, σε λειτουργία καθημερινά και επί εικοσιτετραώρου βάσεως κεντρικό γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο, το οποίο να μπορεί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με την Αστυνομία σε περίπτωση άμεσης ανάγκης˙

(ι) παραδίδει στον Αρχηγό, όταν του ζητηθεί, οποιοδήποτε οπτικογραφημένο υλικό που προέρχεται από κλειστά συστήματα τηλεόρασης που εγκατέστησε.

(2) Κάθε φύλακας, περιλαμβανομένου και του ιδιώτη φύλακα, έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ), (ε), (στ), και (ζ) του εδαφίου (1) και, επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σε καμιά περίπτωση τον τίτλο “αστυνομικός” ή άλλη ονομασία η οποία δυνατό να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι μέλος της Αστυνομίας και υποχρεούται να φέρει διακριτικό με τις λέξεις “Φύλακας” ή “ Ιδιώτης Φύλακας”, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν άλλες υποχρεώσεις των γραφείων ή των φυλάκων ή των ιδιωτών φυλάκων που καθορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου.