Ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας

20.- (1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να   παρέχει  ιδιωτικές  υπηρεσίες έρευνας υποχρεούται να εξασφαλίσει για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ειδική άδεια από τον Αρχηγό, ύστερα από αίτηση για άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με περιορισμό στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας” σημαίνει την εξασφάλιση, συγκέντρωση, συλλογή ή παροχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφοριών σχετιζομένων με:

(α) την ταυτότητα και εντοπισμό προσώπου.

(β) τη διεύθυνση κατοικίας και εργασίας προσώπου, την επαγγελματική ή την επιχειρηματική του δραστηριότητα˙

(γ) τις έρευνες για αγνοούμενα πρόσωπα.

(δ) τη ζημιά ή απώλεια περιουσιακού δικαιώματος ή συμφέροντος˙

(ε) την πρόληψη και αποκάλυψη βιομηχανικής κατασκοπείας.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Νόμου, που σχετίζονται με την έκδοση, ανάκληση, αναστολή και ανανέωση αδειών, εφαρμόζονται και για τις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει, για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Κανονισμούς οι οποίοι, μεταξύ άλλων, δύνανται να καθορίζουν:

(α) τα καθήκοντα και ευθύνες των προσώπων τα οποία έχουν άδεια για ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας˙

(β) τη χρήση ειδικών ανιχνευτικών συσκευών ή μεθόδων.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.