Ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας

20.- (1) Ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και πρόσωπα, τα οποία παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας, υποχρεούνται να εξασφαλίσουν για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ειδική άδεια από τον Αρχηγό, ύστερα από αίτηση για άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με περιορισμό στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας” σημαίνει την εξασφάλιση, συγκέντρωση, συλλογή ή παροχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφοριών σχετιζομένων με:

(α) την ταυτότητα, κινήσεις, συμπεριφορά, εντοπισμό, συναναστροφή, δεσμούς, σχέσεις, δοσοληψίες, χαρακτήρα ή ήθος προσώπου˙

(β) το ιστορικό, παρελθόν και κατάσταση προηγούμενων δραστηριοτήτων και ενεργειών προσώπου που αποτείνεται για εργοδότηση˙

(γ) τις έρευνες για αγνοούμενα πρόσωπα ή χαμένες περιουσίες˙

(δ) τη ζημιά ή απώλεια περιουσίας˙

(ε) την πρόληψη και αποκάλυψη βιομηχανικής κατασκοπείας.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Νόμου, που σχετίζονται με την έκδοση, ανάκληση, αναστολή και ανανέωση αδειών, εφαρμόζονται και για τις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει, για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Κανονισμούς οι οποίοι, μεταξύ άλλων, δύνανται να καθορίζουν:

(α) τα καθήκοντα και ευθύνες των προσώπων τα οποία έχουν άδεια για ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας˙

(β) τα δικαιώματα στην εξασφάλιση πληροφοριών από δημόσια αρχεία˙

(γ) τη χρήση ειδικών ανιχνευτικών συσκευών ή μεθόδων.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.