Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα

7. (1) Ουδεμία άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα χορηγείται από τον Αρχηγό σε πρόσωπο το οποίο -

(α) δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και, σε περίπτωση άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις˙

(β) έχει καταδικαστεί στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου:

(ι) ανθρωποκτονία, βιασμό, φόνο εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου˙

(ιι) εμπρησμό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες˙

(ιιι) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου˙

(ιv) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Α, Β ή Γ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου˙

(v) επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης˙

(vi) παράνομη κατοχή ή κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο˙

(vii) αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(γ) έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την Αστυνομία ή το Στρατό της Δημοκρατίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας˙

(δ) κατέχει θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό της Δημοκρατίας ή είναι υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

(ε) είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.

(στ) πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική αναπηρία που πιστοποιείται από ιατρικό συμβούλιο˙

(ζ) είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων και πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών˙

(η) κρίθηκε από τον Αρχηγό ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το επάγγελμα ιδιώτη φύλακα.

(2) Ο Αρχηγός δύναται, πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα, να απαιτήσει από τον αιτητή να επιτύχει σε γραπτή ή προφορική εξέταση.

(3) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα αφού καταβληθεί από τον αιτητή το καθοριζόμενο τέλος.