Άσκηση επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα

8. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα φύλακα ή ιδιώτη φύλακα, εκτός αν είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.