Δυνατότητα άρνησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας άσκησης του επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα

8Α. Ο Αρχηγός δύναται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία, να αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα, για λόγους που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται ότι, στην απορριπτική επιστολή του που αποστέλλεται από τον Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται επειδή, βάσει πληροφοριών, οι οποίες δεν μπορούν να αποκαλυφθούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη, αυτός δεν κρίνεται κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα.