Αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

9. (1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ιδρύσει ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο τέλος, για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιου γραφείου και να καταβάλει το καθοριζόμενο τέλος.

(2) Η αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο από τον Αρχηγό τύπο, περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

(3) Οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στην αίτηση είναι:

(α) Το πλήρες όνομα του αιτητή και του υπεύθυνου γραφείου, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και οι προηγούμενες ασχολίες ή δραστηριότητές τους˙

(β) στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από συνεταιρισμό, δηλώνονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις, τα ακαδημαϊκά προσόντα και οι προηγούμενες ασχολίες και δραστηριότητες των συνεταίρων και σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία, δηλώνονται τα εν λόγω στοιχεία των διοικητικών συμβούλων, των διευθυντών, του γραμματέως και των μετόχων της εταιρείας˙

(γ) η ονομασία και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας˙

(δ) την κατηγορία του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5, και, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά έκδοση άδειας ιδιωτικού γραφείου παροχής ειδικών υπηρεσιών ασφάλειας, την αναφορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών που θα παρέχει˙

(ε) δήλωση του αιτητή ότι δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή ανάμιξη σε επιχείρηση, προς την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες ασφάλειας, και ότι δε θα αναλάβει την παροχή τέτοιας υπηρεσίας σε επιχείρηση ή οργανισμό που στο μέλλον δυνατό να αποκτήσει συμφέρον, εφόσον η παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα συγκρούεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού προς τον οποίο θα παρασχεθούν υπηρεσίες ασφάλειας˙

(στ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία ο Αρχηγός δυνατό να απαιτήσει.