Άσκηση επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα

8. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα ιδιώτη φύλακα, εκτός αν είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.