Αίτηση για άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα και ιδιώτη φύλακα

6.- (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο τέλος, για να του χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα.

(2) Η αίτηση για άδεια δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Αρχηγός και περιλαμβάνει:

(α) όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου, προσόντα και πείρα του αιτητή˙

(β) ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας του αιτητή, που εκδίδεται από αρμόδιο κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό·

(γ) κατά πόσο ο αιτητής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως αυτοεργοδοτούμενος ιδιώτης φύλακας ή κατά πόσο θα εργοδοτείται ως φύλακας από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και στην περίπτωση αυτή υποβάλλει πλήρη στοιχεία σχετικά με το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο θα εργοδοτηθεί˙

(δ) απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που θα προσφέρει, προκειμένου περί ιδιώτη φύλακα·

(ε) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που ο Αρχηγός δυνατό να απαιτήσει.