Αίτηση για άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ιδιώτη φύλακα

6.- (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του ιδιώτη φύλακα οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο τέλος, για να του χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα.

(2) Η αίτηση για άδεια δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Αρχηγός και περιλαμβάνει:

(α) όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου, προσόντα και πείρα του αιτητή˙

(β) ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας του αιτητή˙

(γ) κατά πόσο ο αιτητής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως αυτοεργοδοτούμενος ή κατά πόσο θα εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και στην περίπτωση αυτή υποβάλλει πλήρη στοιχεία σχετικά με το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο θα εργοδοτηθεί˙

(δ) απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που θα προσφέρει˙

(ε) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που ο Αρχηγός δυνατό να απαιτήσει.