Κατηγορίες ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

5. Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

(α) γραφεία που παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, καλούμενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής γενικών υπηρεσιών ασφάλειας˙

(β) γραφεία που παρέχουν ορισμένες μόνο από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, καλούμενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής ειδικών υπηρεσιών ασφάλειας˙ και

(γ) γραφεία που παρέχουν μόνο ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας, δυνάμει του άρθρου 20, καλούμενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών έρευνας.