Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα

7. (1) Ουδεμία άδεια άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα χορηγείται από τον Αρχηγό σε πρόσωπο το οποίο -

(α) δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και, σε περίπτωση άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις˙

(β) έχει καταδικαστεί στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου:

(ι) ανθρωποκτονία, βιασμό, φόνο εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου˙

(ιι) εμπρησμό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες˙

(ιιι) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου˙

(ιv) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Α, Β ή Γ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου˙

(v) επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης ή πραγματικής σωματικής βλάβης˙

(vi) παράνομη κατοχή ή κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο˙

(vii) ληστεία, διάρρηξη, κλοπή, απαίτηση περιουσίας με απειλές, απαγωγή, κακόβουλη ζημιά ή αιμομιξία·

(viii) εμπορία ενηλίκων προσώπων, εμπορία παιδιών, εμπορία και εκμετάλλευση ανθρωπίνων οργάνων, εκμετάλλευση στην εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων προσώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, παιδική πορνογραφία και διατήρηση οίκου ανοχής, κατά παράβαση του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου·

(ix) παιδική πορνογραφία  κατά παράβαση του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμου·

(x) διατήρηση ή χρησιμοποίηση ή φροντίδα ή διεύθυνση ή ενασχόληση με τη διεύθυνση οποιουδήποτε τόπου ως οίκου στοιχημάτων ή οίκου κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε παιγνιδιού, κατοχή οποιωνδήποτε οργάνων ήσυσκευών που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο τέτοιων παιγνιδιών, κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου·

(xi) κατοχή ή έλεγχο μηχανής τυχερού παιγνιδιού ή εισαγωγή ή κατασκευή μηχανής τυχερού παιγνιδιού, κατά παράβαση του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου·

(xii) μη απαγόρευση της εισόδου ανηλίκων προσώπων σε αδειούχο υποστατικό όπου διεξάγεται εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων ή διεξαγωγή της εργασίας αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας κατά παράβαση του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου·

(xiii) αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(γ) έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την Αστυνομία ή το Στρατό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας˙

(δ) κατέχει θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό της Δημοκρατίας ή είναι υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

(ε) είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.

(στ) πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία, κατά την κρίση του Αρχηγού, δύναται να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του:

Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται να ζητά από τον αιτητή όπως, επιπρόσθετα από το ιατρικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, προσκομίσει ειδικό ιατρικό πιστοποιητικό από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό σε σχέση με την κατάσταση της ψυχικής του υγείας·

(ζ) είναι κατασκευαστής ή έμπορος ή πωλητής όπλων και πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών˙

(η) κρίθηκε από τον Αρχηγό ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το επάγγελμα φύλακα ή ιδιώτη φύλακα.

(2) Ο Αρχηγός δύναται, πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα, να απαιτήσει από τον αιτητή να επιτύχει σε γραπτή ή προφορική εξέταση.

(3) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα αφού καταβληθεί από τον αιτητή το καθοριζόμενο τέλος.