Εξουσία για έγκριση δαπανών επαναπατρισμού ξένου υπηκόου

23.-(1) Ο Διευθυντής, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, δύναται να εγκρίνει τις δαπάνες για τον επαναπατρισμό πολίτη άλλης χώρας (που στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως «άτομο που βοηθήθηκε»), αν διαπιστώσει ότι αυτό επιβάλλεται, έχοντας υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης και τα συμφέροντα και την ευημερία του ατόμου αυτού.

(2) Αν το άτομο που βοηθήθηκε κατέχει πόρους που δεν είναι άμεσα προσιτοί για την πληρωμή των δαπανών για τον επαναπατρισμό του, ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει την επιστροφή των δαπανών αυτών.