Εξουσία παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας

24. Ο Διευθυντής δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ή να προβαίνει σε διευθετήσεις με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή με άλλα πρόσωπα, για την παροχή, έναντι αμοιβής, υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας σε πρόσωπα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή για άλλα πρόσωπα τα οποία, κατά την κρίση του Διευθυντή, χρήζουν βοήθειας, με σκοπό να προληφθεί ή μειωθεί η εξάρτηση από κονδύλια δημόσιων βοηθημάτων ή από υπηρεσίες που παρέχονται από το Διευθυντή ή για να βοηθήσει πρόσωπα τα οποία έχουν σοβαρά ή χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την εν λόγω εξάρτηση.