Δαπάνες για την ταφή

25.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την καταβολή χορηγήματος θανάτου, το οποίο να μην είναι μεγαλύτερο από διακόσιες λίρες για την ταφή ενός λήπτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο θα εδικαιούτο δημόσιο βοήθημα, αν αποτεινόταν για τέτοιο βοήθημα αμέσως πριν από το θάνατό του, νοουμένου ότι δεν καταβάλλεται βοήθημα κηδείας για το θάνατο του προσώπου αυτού δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(2) Κάθε χορήγημα θανάτου που δυνατό να καταβληθεί δυνάμει του άρθρου αυτού, καταβάλλεται στη χήρα ή στο χήρο του αποβιώσαντος ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ο Διευθυντής ήθελε κρίνει κατάλληλο.