Βοήθημα τοκετού

26. Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την καταβολή βοηθήματος τοκετού το οποίο να μην είναι μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα λιρών για κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει δημόσιο βοήθημα ή υπηρεσία ή για το οποίο παρέχεται τέτοιο βοήθημα ή υπηρεσία, νοουμένου ότι, το πρόσωπο αυτό δε δικαιούται βοήθημα τοκετού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.