Ψευδείς δηλώσεις

22. Κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) Με σκοπό να λάβει, είτε ο ίδιος είτε οποιοσδήποτε άλλος, δημόσιο βοήθημα, με βάση το Νόμο αυτό, ή

(β) με σκοπό να αποφύγει ή να μειώσει οποιαδήποτε ευθύνη με βάση το Νόμο αυτό,

προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή παράσταση που γνωρίζει ότι είναι ψευδής ή που δεν πιστεύει ότι είναι αληθής, ή αποκρύπτει οποιοδήποτε στοιχείο, είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.