Ποινές για παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα συντήρησης

21. Όταν ένα πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα συντήρησης, το δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως, τα δυνάμει του διατάγματος συντήρησης οφειλόμενα καθυστερημένα ποσά, επιβληθούν και ανακτηθούν ως ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν, δύναται δε να επιβάλει φυλάκιση αντί να εκδώσει ένταλμα για εκτέλεση, νοουμένου ότι κανένα διάταγμα δε θα εκδίδεται για την ανάκτηση καθυστερημένων ποσών τα οποία κατέστησαν πληρωτέα περισσότερο από ένα έτος πριν την έκδοση του διατάγματος.