Εξουσία του Υπουργού να εκδίδει Κανονισμούς

16. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη λειτουργία και διοίκηση των υποστατικών υπό την ευθύνη του Διευθυντή για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.