Πληρωμή για παρεχόμενη διαμονή, περίθαλψη και μέριμνα

15.-(1) Πρόσωπα στα οποία παρέχεται διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα δυνάμει του Μέρους αυτού, δυνατό να υποχρεωθούν από το Διευθυντή να πληρώσουν για τη διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα που τους παρέχεται.

(2) Όταν η διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα προσώπου, παρέχεται από νομικό πρόσωπο ή από φυσικό πρόσωπο, ο Διευθυντής θα πληρώνει στο εν λόγω πρόσωπο τη διαφορά μεταξύ του ποσού που συμφωνήθηκε με το πρόσωπο αυτό για την εν λόγω διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα και του ποσού το οποίο το πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ή πρόκειται να παρασχεθεί η διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα, θα ήταν δυνατό να πληρώσει γι’ αυτή, σύμφωνα με την εκτίμηση του Διευθυντή.