Εξουσία του Διευθυντή να παρέχει διαμονή

14.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να παρέχει διαμονή, περίθαλψη και μέριμνα σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών, τα οποία λόγω προχωρημένης ηλικίας, αναπηρίας ή οποιωνδήποτε άλλων συνθηκών, χρειάζονται περαιτέρω περίθαλψη και μέριμνα, εκτός από την ιατρική ή νοσοκομειακή, η οποία κατ’ άλλο τρόπο δεν είναι προσιτή σε αυτά.

(2) Η διαμονή, περίθαλψη και μέριμνα που παρέχεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα είναι σε υποστατικά που βρίσκονται υπό την ευθύνη του Διευθυντή ή σε οποιαδήποτε άλλα υποστατικά που είναι εγκεκριμένα από τον ίδιο.