Επιστροφή δημόσιου βοηθήματος που λήφθηκε

13.-(1) Κάθε πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει στο Διευθυντή οποιοδήποτε ποσό δημόσιου βοηθήματος το οποίο έλαβε ως αποτέλεσμα παράλειψής του να αποκαλύψει ουσιώδες γεγονός ή λόγω ανακριβούς δήλωσής του σχετικά με ουσιώδες γεγονός, ανεξάρτητα αν τέτοια παράλειψη ή δήλωση ήταν δόλια ή όχι.

(2) Χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, οποιοδήποτε ποσό το οποίο πρέπει να επιστραφεί δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να ανακτηθεί από το Διευθυντή με κρατήσεις από τη βοήθεια που τυχόν καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Όλοι οι δωρεοδόχοι ευθύνονται αλληλέγγυα για την απόδοση του ποσού του δημόσιου βοηθήματος που καταβλήθηκε στο λήπτη, αν ο τελευταίος, μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, είχε μεταβιβάσει ή εκχωρήσει στους εν λόγω δωρεοδόχους οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και ως συνέπεια της μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο λήπτης περιήλθε σε κατάσταση που ικανοποιούσε τους όρους παροχής δημόσιου βοηθήματος:

Νοείται ότι εξαιρούνται της ευθύνης αυτής τέκνα προς τα οποία μεταβιβάσθηκε ή εκχωρήθηκε περιουσία, η συνολική αξία της οποίας, κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή εκχώρησης, δεν υπερέβαινε τις δέκα χιλιάδες λίρες.

(4) Το ολικό ποσό των χρημάτων που πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δε θα υπερβαίνει την εμπορική αξία της εν λόγω περιουσίας κατά το χρόνο που έγινε η μεταβίβαση ή εκχώρησή της.