Ευθύνη συντήρησης συζύγων, τέκνων και γονέων

12.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου:

(α) Καθένας εκ των συζύγων ευθύνεται για τη συντήρηση και φροντίδα του άλλου και των άγαμων τέκνων του τα οποία διαμένουν μαζί του ή είναι εθνοφρουροί ή είναι φοιτητές σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν ευθύνεται όμως για τη συντήρηση των άγαμων τέκνων του τα οποία είναι ανάπηρα ή για λόγους υγείας δεν μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους:

Νοείται ότι η ευθύνη για συντήρηση των άγαμων τέκνων που είναι φοιτητές, δεν υπερβαίνει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης που το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού καταληκτικού πιστοποιητικού ή διπλώματος ή τίτλου, πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνει την παροχή δημόσιου βοηθήματος πέραν της χρονικής περιόδου που αναφέρεται πιο πάνω.

(β) κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εξαιρουμένων των ανάπηρων τέκνων, ευθύνεται για τη συντήρηση των γονέων του που αδυνατούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους:

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, εκτοπισθέν τέκνο ή τέκνο εκτοπισθέντος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Σε περιπτώσεις που τα τέκνα αρνούνται να συνεισφέρουν για τη συντήρηση των γονέων τους και οι γονείς τους δεν έχουν επαρκές εισόδημα ή άλλους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των βασικών και ειδικών τους αναγκών, τότε παρέχεται σ’ αυτούς δημόσιο βοήθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Στο άρθρο αυτό, η αναφορά στα τέκνα ενός άνδρα περιλαμβάνει αναφορά σε τέκνα για τα οποία αυτός έχει κηρυχθεί από το δικαστήριο ως ο πατέρας τους και η αναφορά σε τέκνα μιας γυναίκας περιλαμβάνει αναφορά στα εξώγαμα τέκνα της, αν υπάρχουν τέτοια, και η αναφορά στους γονείς ενός τέκνου περιλαμβάνει αναφορά σε οποιοδήποτε από τους γονείς που κηρύχθηκε από το δικαστήριο ως γονέας του.