Εξέταση αιτήσεων και τήρηση στοιχείων από το Διευθυντή

17. Ο Διευθυντής εξετάζει όλες τις αιτήσεις για δημόσιο βοήθημα και τηρεί στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές περιστάσεις του αιτητή και τους λόγους τους οποίους παρασχέθηκε ή απορρίφθηκε δημόσιο βοήθημα.