Μεταβατική Διάταξη

30Α. Άγαμος γονέας ή μόνος γονέας που θα έχει λάβει, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο αρχίζει η ισχύς του παρόντος Νόμου, δημόσιο βοήθημα υπό την ιδιότητα του αυτή, δε θα δικαιούται να λάβει παράλληλα επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για την αντίστοιχη χρονική περίοδο με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002-2011