Καταργήσεις

30.-(1) Από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών Νόμος, οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμοι του 1991 μέχρι 2003 καταργούνται.

(2) Οποιαδήποτε δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί ή υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τους καταργηθέντες με βάση το εδάφιο (1) Νόμους, δεν επηρεάζονται από την εν λόγω κατάργηση.

(3) Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 11 του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και παραμένουν σε ισχύ κατ’ αναλογία μέχρι τη δημοσίευση νέων Κανονισμών δυνάμει των άρθρων 11 και 29 του παρόντος Νόμου.