Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

29. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.