Εξουσία διορισμού Συμβουλευτικού Σώματος

28. Ο Υπουργός διορίζει Συμβουλευτικό Σώμα, τα μέλη του οποίου αντιπροσωπεύουν τις διάφορες ενδιαφερόμενες επαγγελματικές και άλλες κοινωνικές οργανώσεις ή συνδέσμους, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο, για να του παρέχει συμβουλές στη διαμόρφωση πολιτικής αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.