Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

31. Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.