Εισοδήματα τα οποία δεν υπολογίζονται

9-(1) Τα ακόλουθα εισοδήματα και οικονομικοί πόροι ενός αιτητή ή λήπτη δε λαμβάνονται υπόψη για την παροχή δημόσιου βοηθήματος ή για τον καθορισμό του ύψους τέτοιου βοηθήματος:

(α) Καθαρό μηνιαίο εισόδημα:

(i) μέχρι πενήντα λίρες, όταν προέρχεται από εργασία του αιτητή ή λήπτη, ή

(ii) μέχρι τριακόσιες λίρες, όταν προέρχεται από εργασία και ο αιτητής ή η αιτήτρια ή η σύζυγος ή ο σύζυγος, αντίστοιχα, είναι ανάπηρο πρόσωπο, ή

(iii) μέχρι εκατό λίρες, όταν προέρχεται από εργασία και ο αιτητής ή η αιτήτρια είναι άνω των 63 ετών ή είναι ψυχικά ασθενής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου·

(β) [Καταργήθηκε]·

(γ) οποιοδήποτε βοήθημα γάμου δυνάμει του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) αποταμιεύσεις του αιτητή ή λήπτη μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων λιρών και αποταμιεύσεις οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του, το οποίο έχει νομική ευθύνη να τον συντηρεί, μέχρι του ποσού των χιλίων λιρών, νοουμένου ότι το ανώτατο ποσό αποταμιεύσεων για όλα τα μέλη της οικογένειάς του δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες·

(ε) κάθε χρηματικό ωφέλημα δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου·

(στ) οποιαδήποτε συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαμένουν στο εξωτερικό ή συνεισφορά αγαθοεργού ή φιλανθρωπικού ιδρύματος·

(ζ) [Καταργήθηκε]·

(η) το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας που παρέχεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(θ) το επίδομα διακίνησης που παρέχεται σε αναπήρους από το Υπουργείο Οικονομικών·

(ι) το ειδικό τιμητικό χορήγημα που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε αναξιοπαθούντες ανθρώπους του Πνεύματος και της Τέχνης·

(ια) η ειδική χορηγία που παρέχεται σε τυφλά άτομα με βάση το άρθρο 6 του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου·

(ιβ) οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα βλάβης ή ζημιάς από ατύχημα, εξαιρουμένων των τόκων από τις εν λόγω αποζημιώσεις·

(ιγ) [Καταργήθηκε].

(2) Εάν ο λήπτης δημόσιου βοηθήματος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο συμβίος ή η συμβία του, αντίστοιχα, εργοδοτηθεί μετά από ανεργία τουλάχιστο έξι μηνών, θα συνεχίσει να λαμβάνει δημόσιο βοήθημα για τον ίδιο και τους εξαρτώμενούς του για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ως ακολούθως:

(α) πλήρη δικαιώματα για τους τέσσερις πρώτους μήνες μετά την εργοδότησή του,

(β) δύο τρίτα των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες, και

(γ) ένα τρίτο των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες:

Νοείται ότι στην περίπτωση αιτητή στον οποίο παραχωρήθηκε δημόσιο βοήθημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου για περίοδο τεσσάρων τουλάχιστο μηνών, δε θα επαναρχίζει η καταβολή σ’ αυτόν δημόσιου βοηθήματος πριν την παρέλευση έξι μηνών από την ημέρα που ο αιτητής κατέστη εκ νέου άνεργος, εκτός εάν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα στοιχεία ότι ο αιτητής είναι ανίκανος για εργασία ή είναι αδύνατο γι’ αυτόν να εξεύρει εργασία.