Ειδικές ανάγκες

8. Τα ποσά που καταβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για την παροχή σ’ αυτό δημόσιου βοηθήματος, περιλαμβάνουν ποσά για την κάλυψη ειδικών αναγκών του ατόμου αυτού ως εξής:

(α) αν ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του το οποίο έχει υποχρέωση να συντηρήσει, έχει ανάγκη φροντίδας ή χρειάζεται άμεσα ένδυση ή οικιακό εξοπλισμό ή αντιμετωπίζει άλλες ειδικές προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες, παραχωρείται από το Διευθυντή επιπρόσθετη βοήθεια, η οποία κρίνεται αναγκαία, νοουμένου ότι οι δαπάνες για τη συγκεκριμένη ανάγκη δεν καλύπτονται από άλλους κρατικούς πόρους·

(β) αν ο ίδιος δε διαθέτει ή δε δύναται να εξασφαλίσει δωρεάν στέγη ή κατάλυμα και ζει σε υποστατικό με ενοίκιο, ο Διευθυντής καταβάλλει σ’ αυτόν το ποσό ενοικίου που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν του ποσού που έχει ορισθεί για τις βασικές του ανάγκες, με ανώτατο όριο τις τριακόσιες πενήντα λίρες μηνιαίως:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέπει την πληρωμή μεγαλύτερου ποσού ενοικίου μέχρι και ολόκληρο το καταβαλλόμενο ενοίκιο, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει τούτο αναγκαίο:

Νοείται περαιτέρω ότι το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο θα μειώνεται κατά:

(i) το ποσό οποιωνδήποτε προσόδων από υπενοικίαση οποιουδήποτε τμήματος του υποστατικού σε σχέση με το οποίο καταβάλλεται το ενοίκιο,

(ii) το ποσό οποιασδήποτε συνεισφοράς η οποία, κατά τη γνώμη του Διευθυντή, έπρεπε να καταβάλλεται ως ενοίκιο από τα μη εξαρτώμενα τέκνα του ή άλλα πρόσωπα τα οποία διαμένουν μαζί του, και

(iii) το ποσό που καταβάλλεται στο λήπτη για ενοίκιο από οποιαδήποτε άλλη πηγή·

(γ) αν ο ίδιος κατοικεί σε ιδιόκτητο υποστατικό, ο Διευθυντής καταβάλλει:

(i) στο πρόσωπο ή στον οργανισμό που τυχόν έχει παραχωρήσει δάνειο για ανέγερση του εν λόγω υποστατικού, το ποσό που καταβάλλεται περιοδικά για εξόφληση του δανείου και των τόκων του, μέχρι όμως του ποσού που θα μπορούσε να καταβληθεί με βάση την παράγραφο (β) ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση ότι, το δάνειο είχε συναφθεί ένα τουλάχιστο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για δημόσιο βοήθημα, εκτός αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι το δάνειο είχε συναφθεί καλόπιστα· ή

(ii) στον ίδιο, ποσό μέχρι χίλιες λίρες για δαπάνες επιδιορθώσεων του υποστατικού εφόσον αυτές εγκρίθηκαν προηγουμένως από το Διευθυντή·

(δ) Ο Διευθυντής μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέπει την καταβολή ποσού μέχρι επτακόσιες πενήντα λίρες, σε λήπτες οι οποίοι διαμένουν για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών σε υποστατικά μη ιδιόκτητα και στα οποία αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν να διαμένουν για περαιτέρω περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους·

(ε) αν ο ίδιος ή εξαρτώμενό του πρόσωπο έχει ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εργαλείων ή άλλου εξοπλισμού, με τα οποία θα καταστεί υπό κανονικές συνθήκες οικονομικά αυτοσυντήρητος ή θα μειωθεί ο βαθμός εξάρτησής του από το δημόσιο βοήθημα, ο Διευθυντής δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή χορηγήματος σ’ αυτόν, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε σχέση με τις ανάγκες αυτές·

(στ) ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει την πληρωμή ποσού που δε θα υπερβαίνει τις εκατό λίρες κάθε χρόνο, για την κάλυψη δαπανών για θέρμανση·

(ζ) επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που χορηγείται για ειδικές ανάγκες, σε περίπτωση ανάπηρου προσώπου, θα παρέχεται και ειδικό επίδομα για προσωπικές ανάγκες, ίσο με το μισό του επιδόματος που χορηγείται στο εν λόγω ανάπηρο πρόσωπο για βασικές ανάγκες·

(η) ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει πρόσθετο επίδομα ίσο με το ύψος της απαιτούμενης εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν ο λήπτης διέκοψε για σοβαρό λόγο την εισφορά του και η συνέχισή της θα βοηθήσει στην απεξάρτησή του από το δημόσιο βοήθημα ή θα μειώσει το ύψος του δημόσιου βοηθήματος· και

(θ) ο Διευθυντής καταβάλλει στο λήπτη τα ποσά που οφείλει να πληρώσει ως δημοτικούς φόρους ή άλλους παρόμοιους φόρους.